مربیان و مشاوران

مشاور تحصیلات تکمیلی
دکتر منصور حکیم الهی

مشاور استراتژی کسب و کار
دکتر قلم بر

مشاور شهر سازی
دکتر شالچی

مشاور امور عراق
دکتر آل اسحاق

مشاور مالی و بیمه
دکتر صادقیان

مشاور دانش بنیان
دکتر ریاحی

مشاور امور افغانستان
دکتر اخلاقی

مشاور امور سوریه
دکتر ظهیر الاقاد

نماینده اتاق بازرگانی
دکتر زاهدی

مشاور IT
دکتر هدایتیان

مشاور بازاریابی
دکتر نصیری

مشاور امور صادرات
دکتر حلاج

مشاور بارزگانی
دکتر حمزه