کارگاه ها

تاریخ برگزاری
  • فروردین
  • اردیبهشت

  کارگاه مهارت ارتباطی در بحران ۲

  کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

   

  1 . آشنایی با بحران و مهارت های ارتباطی آن
  2 . آشنایی با رهبری حرفه ای
  3 . موردکاوی: تجربه واقعی یک شرکت در هنگام بحران
  4 . بازی مدیریتی
  5 . ارایه راهکار برای برقراری ارتباط مناسب در بحران

  کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

  کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

   

  1 . آشنایی با بحران و مهارت های ارتباطی آن
  2 . آشنایی با رهبری حرفه ای
  3 . موردکاوی: تجربه واقعی یک شرکت در هنگام بحران
  4 . بازی مدیریتی
  5 . ارایه راهکار برای برقراری ارتباط مناسب در بحران